Добре дошли!

Доц. д-р Никола Атанасов (1955-2020) беше един от основоположниците на психотерапевтичното и психоаналитичното движение в България, един от създателите и първите председатели на Българско психоаналитично общество, на магистърска програма “Клинична психология – психоаналитична перспектива” към НБУ, бивш председател на БАП, обучаващ аналитик и супервизор, безрезервно отдаден на клиничната практика и организационния и научен живот на аналитичната общност, близък колега, учител и съмишленик на толкова много в нея. Тази страница е посветена на неговия живот и дейност.
Доц. д-р Никола Атанасов

Професионална автобиография

Име

Никола Христов Атанасов (Доц. д-р)

Дата и място на раждане

9 април 1955, Симитли, област Благоевград

Адрес

Нов български университет
Департамент по когнитивна наука и психология
Ул. “Монтевидео” 21
София 1618
Тел. 0888 724 069
E-mail: n.atanassov@gmx.net

Образование

1990 – доктор по психология, Институт по психология-Българска академия на науките. Тема на дисертацията: “Психосемантична валидност на личностови въпросници”

1981 – дипломиран психолог, специалист по клинична психология, Хумболт Университет –   Берлин, Германия. Тема на дипломната работа: “Създаване на въпросник за диференциална диагностика на алкохолизма”

Професионално развитие и продължаващо обучение

2012 – обучаващ и супервизиращ аналитик на Българското психоаналитично общество

2010 – 2012 – обучение по супервизия и обучителна анализа към Холандския психоаналитичен институт – Амстердам

2008 -  завършване на психоаналитично обучение към Психоаналитичния институт за Източна Европа на Международната психоаналитична асоциация и Европейската психоаналитична федерация; придобиване на правоспособност като психоаналитик

2006 – участие в Лятната школа по когнитивна наука към Нов български университет

2005 – специализация към Центъра „Алфред Бине” – Париж (психоанализа)

От 1995 досега – участие във Френско-българските психоаналитични семинари, организирани от Групата за развитие на психоаналитичната практика в България и центъра „Алфред Бине” – Париж

2003 – специализация към Секцията по психотерапия на Университета в Улм, Германия. Тема: “Емпирични изследвания на психоаналитичния процес”

От 1990 досега – участие в Източноевропейските психоаналитични семинари и летни школи, организирани от Съвместната комисия за Източна Европа на Международната психоаналитична асоциация и Европейската психоаналитична федерация (общо около 400 часа)

1997 – специализация във Вашингтонския психоаналитичен институт, САЩ

1994-1998 – участие в обучителни семинари и уъркшопи по различни модалности на краткосрочна терапия:

  • Ериксонианска терапия: 1998 – обучителен семинар на Ърнест Роси в София (16часа); 1995 – уъркшопи на Бети Алис Ериксън, Стивън Гилиган, Майкъл Япко и Ърнест Роси в Мюнхен, Германия; 1994 – обучителен семинар на Джефри Зайг в София (13 часа);
  • Хипноаналитична терапия на състоянията на егото: 1995 – уъркшоп на Хелън и Джон Уоткинс в Мюнхен, Германия (8 часа)
  • Кратка терапия: 1995 – обучителен семинар на Стив ди Шейзър в София (16 часа);

1994 – специализация в областта на клиничната социална работа в Бостън, САЩ

1991 и 1993 – краткосрочна специализация в Института по психоанализа към Университета “Гьоте”,  Франкфурт на Майн

1991 – участие в Конференцията по групови отношения, проведена от екип от институтите Тависток и ГРАБ от Лондон

1989-1994 – обучение по психодрама, организирано от Шведската академия по психодрама и Психодрама институт за  Европа (със седалище в Мюнхен, Германия) (950 часа); придобита правоспособност за практикуване като психодрама терапевт;

1989-1990 – участие в група за себепознание (105 сесии)

1984 – курсове по системна семейна терапия, проведени от  д-р Джордж Василиу, бивш президент на Световната психиатрична асоциация

1981 – обучение по хипноза и автогенен тренинг към Клиниката на Института по психология, Хумболт Университет в Берлин

1979-1981 – обучение по когнитивно-поведенческа терапия (когнитивно преструктуриране, системна десензитизация, тренинг на себеутвръждаването) в Клиниката на Института по психология, Хумболт Университет  в Берлин

Клиничен опит

От 1990 досега – психотерапевт и психоаналитик на частна практика в София: краткосрочна и дългосрочна индивидуална и групова терапия  и клинична супервизия на специалисти от помагащите професии

1992-1997 – водещ на 3 дългосрочни групи за себепознание за специалисти от сферата на психичното здраве към Нов Български Университет, Департамент по поведенчески науки

1985-1990 – консултант към Телефон на доверието, София

1981-1990 – клиничен психолог към Градския психиатричен диспансер, София (до 1985 на пълно работно време, след това свободен прием по психотерапия): провеждах психодиагностика на деца и възрастни с невротични, личностови и психотични разстройства, наркомании, деликвентност, умствена изостаналост, неврологични заболявания и пр., както и индивидуална, групова и семейна терапия с възрастни и деца

1979-1981 – клинична практика в Клиниката на Института по психология, Хумболт Университет в Берлин

1979 – клинична практика в Психиатричната клиника на Лайпцигския университет (3 месеца)

Изследователски опит

От 2014 – ръководство на докторска дисертация на тема „Изследване на референтна активност и качество на живота при болни от шизофрения”

От 2013 – координатор за България на международен изследователски проект „Травма, доверие и памет”, финансиран от Германската служба за академичен обмен

От 2012 – ръководство на докторска дисертация на тема „Изследвания на нарушения в  образа на тялото при юноши от аутистичния спектър”

От 2010 – ръководство на докторска дисертация на тема „Процеси на ментализация, символизация и импулсен контрол при хероинозависими пациенти с гранична личностова организация”

2009 – 2012 – ръководство на докторска дисертация на тема „Развитие на психоаналитичните общности в Източна Европа. Обучение и употреба на знанието”

2003 – 2005 – изследователски проект “Ефективни компоненти на психоанализата”, Институт по психология – БАН, съвместно със Секцията по психотерапия и психосоматична медицина към Университета в Улм, Германия

От 1994 досега – изследвания в областта на теорията на психоанализата; монография “Теории за психичното развитие в психоанализата” (Академично издателство “М.Дринов”); публикации

1992-1993 – изследване на историята на психоанализата и психотерапията в България

1991 – сътрудник към изследователския проект “Оценка на креативността на учениците от техните учители” към Програмата за изследване на човека и неговия мозък, Институт по психология на БАН

1989 – участие в българската адаптация на Въпросника на Д. Офър за Аз-образа при юношите

1985-1988 – изследователски проект “Психосемантична валидност на личностни въпросници” (кандидатска дисертация)

1980-1981 – участие в разработването на Въпросник за диференциална диагностика на алкохолизма; въпросникът се използува в Германия

Преподавателски опит

От 2005 – доцент по клинична психология към Нов Български Университет

От септември 2014 – курсове лекции “Clinical psychology” и “Introduction to psychotherapy” към бакалавърска програма по психология на английски език, Нов български университет

От септември 2013 – курсове лекции „Психологически интервенции” към специализация „Психични нарушения” на бакалавърската програма по психология и „Психологически терапии” към Магистърската програма по клинична психология, Нов български университет

От септември 2006 – курсове лекции „Психоаналитична психология” и „Въведение в психологическите терапии” към модул „Клинична психология” на бакалавърската програма по психология, Нов български университет

От септември 2005 – курс лекции „Увод в клиничната психология” към бакалавърската програма по психология, Нов български университет

От септември 2003 – курс лекции “Психоаналитична психология” към Нов български университет, Магистърска програма по клинична психология

От септември 2002 – курс лекции “История на идеите в психоанализта” към Нов български университет, Магистърска програма по клинична психология

От март 2001 – курс лекции “Теории за психичното развитие в психоанализата” към Нов български университет, Магистърска програма по клинична психология

От септември 2000 – курс лекции “Обзор на съвременни психотерапевтични модели” към Нов български университет, Магистърска програма по клинична психология

Септември 1999 – юни 2003 – курс лекции “Основи на психоанализата” към Нов български университет, Магистърски факултет, Магистърска програма по клинична психология

1998-1999 – лекции и семинари по теория на психоанализата и психотерапията към Софийския институт за социална екология на личността

1992-1997 – лекции и семинари по теория на психоанализата към Нов български университет, Департамент за поведенчески науки

1993-1996 – лекции за въведение в клиничната социална работа към Нов български университет, Магистърска програма по клинична социална работа

1991-1993 – лекции и семинари по психологично консултиране към Югозападния университет в Благоевград, Магистърска програма по социална педагогика

1992 – специален семинар по клинична социална работа със служители на Министерството на вътрешните работи, София

1991-1992 – специални семинари по психологично консултиране към Софийски университет “Свети Климент Охридски”, Катедра по психология

Административна, организаторска и експертна дейност

Май 2014 – май 2016 – председател на Българското психоаналитично общество

Юли 2012 – май 2014 – секретар на Българското психоаналитично общество

2009 – 2010 – директор на Докторска програма по психоналатична психотерапия, Нов български университет

2006 – 2008  – председател на Управителния съвет на Българската асоциация по психотерапия

От 2000 – член на Научния съвет на Центъра “Зигмунд Фройд” към Психиатричната клиника Ухтшпринге, Германия

1996 – 2008  – национален делегат за България и член на Управителния съвет на Европейската асоциация по психотерапия със седалище във Виена

1992-1994 – директор на Магистърска програма по клинична социална работа към Нов български универсистет, Департамент за поведенчески науки

Участие в организиране на конференции

2011 – член на Организационния комитет на Шести национален конгрес по психология

2010 – участие в организацията на конференцията по случай 10-годишния юбилей на Магистърската програма по клинична психология (психоаналитична перспектива) към НБУ

2009 – член на Организационния комитет на Югоизточноевропейската конференция по психология

2008 – член на Организационния комитет на Пети национален конгрес по психология

2005 – председател на Организационния комитет на Дванадесетата източноевропейска лятна школа по психоанализа, организирана от Психоаналитичният институт за Източна Европа “Хан Грьон-Пракен” и Групата за развитие на психоналатичината практика в България

2002 – председател на Организационния комитет на Деветата източноевропейска лятна школа по психоанализа, организирана от Психоаналитичният институт за Източна Европа “Хан Грьон-Пракен” и Групата за развитие на психоналатичината практика в България

2000 – Трета годишна конференция на Българската асоциация по психотерапия и психологично консултиране

1997 – Първа Френско-българска психоаналитична конференция в София

1996 – Втора годишна конференция на Българската асоциация по психотерапия и психологично консултиране в София

1995 – Първа годишна конференция на Българската асоциация по психотерапия и психологично консултиране в София

1988 – Международен симпозиум по психотерапия в София

Членство в професионални организации

От 2012 – член на Българското психоаналитично общество

0т 2009 – директен член на Международната психоаналитична асоциация

От 1999 до 2012 – член на Групата за развитие на психоаналитичната практика в България;

От 1993 досега – съосновател на Българската асоциация по психотерапия и психологично консултиране; през 1997 и 2006 -2008 година действуващ председател на асоциацията; член на Комисията по стандартите

От 1991 – съосновател и член на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия (колективен член на Психодрама институт за Европа)

От 1991 – съосновател и член на Българското психоаналитично общество (първо)

От 1990 – член на Дружеството на психолозите в България

Участие в професионални прояви

2016 – Осма национална конференция на Българската асоциация по психотерапия

2016 – Двадесет и девета годишна конференция на Европейската психоаналитична асоциация в Берлин

2015 – Двадесет и осма годишна конференция на Европейската психоаналитична асоциация в Стокхолм

2014 – Шеста национална конференция на Българската асоциация по психотерапия

2014 – Двадесет и седма годишна конференция на Европейската психоаналитична федерация в Торино

2013 – Пета национална конференция на Българската асоциация по психотерапия

2013 – Четиридесет и осми конгрес на Международната психоаналитична асоциация в Прага

2011 – Шести национален конгрес по психология в София

2010 – Четвърта национална конференция по психотерапия във Варна (поканен лектор)

2009 – Югоизточноевропейска регионална конференция по психология в София

2008 – Пети национален конгрес по психология в София

1996 – 2008 – участие в заседанията на Управителния съвет на Европейската асоциация по психотерапия

2006 – Юбилейна конференциа на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Свети Климент Охридски” (поканен лектор)

2005 – Трета национална конференция по психология във София

2004 – годишна конференция на Европейската психоаналитична федерация в Хелзинки

2003 – гост на Международната конференция по позитивна психотерапия във Варна, България

2003 – годишна конференция на Дружеството за изследване на психотерапията във Ваймар, Германия

2003 – годишна среща на Немското психоаналитично дружество в Щутгарт, Германия

2003 – симпозиум върху емпиричните изследвания в психотерапията „Клинични изследвания на свързването“ -  Улм, Германия

2002 – поканен лектор на Годишната конференция на Българското психиатрично дружество във Велико Търново

2002 – поканен лектор на Третия световен конгрес по психотерапия във Виена; лекция на тема “Психотерапията в България – минало и настояще”

2001 – поканен лектор на конференцията “Психоанализата в Източна Европа”, Магдебург – Германия; лекция на тема “Влиянието на З. Фройд върху медицината, философията и литературата в България”

1999 – Втори световен конгрес по психотерапия във Виена

1996 – Първи световен конгрес по психотерапия във Виена; доклад на тема “Развитието на психотерапията в България”

1996 – Международна конференция “Психоанализата и културата” по случай 140-та годишнина от рождението на Зигмунд Фройд; доклад на тема “Психоанализата в България”

1995 – Световен конгрес по хипноза в Мюнхен

1995 – Първа годишна конференция на Българската асоциация по психотерапия и психологично консултиране; уъркшоп на тема “Развитието на психотерапевта”

1994 – Трета конференция “Еволюцията на психотерапията” в Хамбург

1993 – 38 Конгрес на Меджународната психоаналитична асоциация в Амстердам

1992 – 16 конгрес на Междурародната асоциация по групова психотерапия в Монреал; постер на тема “Психодрамата в България” (с Д.Йерохам и Е.Генчев)

1991 – Световен конрес по семейна терапия в Хайделберг, Германия; доклад на тема “Процесът на политически промени в България и неговите последствия за семействата и семейната терапия” (с Ж.Георгиева и Р.Георгиев)

1991 – Годишна среща на Немското психоаналитично дружество във Визбаден, Германия

1988 – Национална конференция по психично здраве във Варна; доклад на тема “Телефон на доверието в София”

Монографии

2002, 2009 – „Теории за психичното развитие в психоанализата”, Акад. Издателство „Марин Дринов”, първо и второ издание

Редакция на научни книги

2016 – съставителство и научна редакция (заедно с Моника Богданова) на сборника „Идентичност и различия”, издание на Българската асоциация по психотерапия

2016 – съставителство и научна редакция (заедно с Моника Богданова) на сборника „Психотерапевтични подходи и практики”, издание на Българската асоциация по психотерапия

2015 – съставителство, предговор и научна редакция на „Психология на сексуалността” – сборник с произведения на Зигмунд Фройд, издателство „Колибри”

2014 – съставителство, предговор и научна редакция на „Психология на несъзнаваното” – сборник с произведения на Зигмунд Фройд, издателство „Колибри”

2012 – предговор към „Лекции за въведение в психоанализата” на Зигмунд Фройд, издателство „Колибри”

2009 – „Речник на психоанализата” на Жан Лапланш и Жан-Бертран Понталис, издателство „Колибри”

2007 – „Учебник по психоаналитична терапия” от Хелмут Томе и Хорст Кехеле

1998 – “Енциклопедия по психология” под редакцията на Реймънд Корсини, превод от английски, издателство Наука и изкуство

1997 – “Уменията да се помага на индивиди, семейства и групи” от Лорънс Шулман, превод от английски, Фондация Невронауки и поведение

1990 – “Лекции за въведение в психоанализата” от Зигмунд Фройд, издателство Наука и изкуство

1989 – “Речник по психология”, издателство Наука и изкуство

(Никола Атанасов)

3 декември 2016

Writer Wordpress Theme :: © 2024 BackMyBook.com